EBI Okresowe raporty

Raport okresowy za I kwartał 2024 r. Scanway Spółka Akcyjna

Zarząd Scanway S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2024 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 3 oraz ust. 4.1 i 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu
 • Mikołaj Podgórski – Członek Zarządu
 • Radosław Charytoniuk – Członek Zarządu
 • Michał Zięba – Członek Zarządu

Raport Q1 2024 | maj 2024

Dane Finansowe za okres: 01.01.- 31.03.2024

Korekta Raportu Rocznego EBI Nr 2/2024 – sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu za 2023 rok.

Zarząd Scanway S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje o korekcie omyłki pisarskiej w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Scanway S.A. za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023” („Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok”) opublikowanym w dniu dzisiejszym w ramach Raportu Rocznego EBI nr 2/2024.
W Sprawozdaniu Zarządu za 2023 rok na str. 7 doszło do omyłki pisarskiej poprzez wskazanie jak poniżej:
„W 2023 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 7.011,94 tys. zł, ujemny wynik EBITDA w wysokości (2.770) tys. zł oraz (1.492) tys. zł straty netto.”
Podczas gdy prawidłowo powinno być jak poniżej:
„W 2023 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 7.011,94 tys. zł, ujemny wynik EBITDA
w wysokości (1.492) tys. zł oraz (2.212) tys. zł straty netto.”
Jednocześnie Spółka wskazuje, że zamieszczona na str. 13 Sprawozdania Zarządu za 2023 rok „Tabela II. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Spółki za rok 2023 wraz z danymi porównawczymi za rok 2022.” przedstawia prawidłowe dane i nie wymaga skorygowania.
W załączeniu Spółka przekazuje skorygowaną pełną treść Sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
Dodatkowo Spółka informuje, że w pozostałym zakresie „Raport EBI Nr 2/2024 ” jest ulega zmianom.

 

 • Jędrzej Kowalewski – Prezes zarządu
 • Mikołaj Podgórski – Członek zarządu
 • Michał Zięba – Członek zarządu
 • Radosław Charytoniuk – Członek zarządu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Scanway S.A. za rok obrotowy 2023

Raport roczny za 2023 r. Scanway Spółka Akcyjna

Zarząd Scanway S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu raport roczny za 2023 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 3 oraz ust. 6.1-6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Jędrzej Kowalewski – Prezes zarządu
 • Mikołaj Podgórski – Członek zarządu
 • Michał Zięba – Członek zarządu
 • Radosław Charytoniuk – Członek zarządu

Scanway Raport Roczny 2023 za okres: 01.01.- 31.12.2023

Sprawozdanie Finansowe za okres: 01.01.- 31.12.2023

Sprawozdanie Zarządu z działalności Scanway S.A. za rok obrotowy 2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

Raport Kwartalny nr 3/2023

Zarząd Scanway S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2023

SCANWAY 3Q2023 RAPORT

SCANWAY 3Q2023 DANE FINANSOWE