Opis Rynku

Rynek Kosmiczny:

Globalny sektor kosmiczny definiuje się jako obszar działalności człowieka, który obejmuje wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do badań naukowych, aplikacji wojskowych i komercyjnych („Krajowy Program Kosmiczny na lata 2019-2021, Polska Agencja Kosmiczna, grudzień 2018 roku). Zgodnie z definicją OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wyróżnia się trzy podstawowe segmenty sektora kosmicznego:

 1. Produkcji – związany jest z wytwarzaniem sprzętu dla sektora kosmicznego (zarówno sprzętu lotnego, czyli wysyłanego w przestrzeń kosmiczną, jak i naziemnego, przeznaczonego do kontroli misji kosmicznych). Obejmuje on również działalność związaną z usługami transportu kosmicznego oraz zapewnieniem sprzętu dodatkowego (np. przeznaczonego do testowania układów satelitarnych na Ziemi) oraz produkcję przeznaczoną na potrzeby jednostek naukowo-badawczych oraz projektów
  wojskowych i bezpieczeństwa.
 2. Usług satelitarnych – obejmujący usługi świadczone przez operatorów satelitów, zarówno w obszarze publicznym, jak i prywatnym. W ramach tego segmentu można wyróżnić trzy rodzaje usług:
  (a) usługi telekomunikacyjne,
  (b) usługi teledetekcyjne (zdalnego badania obiektów za pomocą sensorów – obserwacje Ziemi w różnych pasmach promieniowania elektromagnetycznego zarówno pasywna, jak i aktywna),
  (c) usługi nawigacyjne.
 3. Segment użytkownika – obejmujący usługi i produkty generowane dzięki wykorzystaniu działalności kosmicznej. Podział przyjęty przez OECD odpowiada również innemu podziałowi sektora („Business Technology Roadmap – Branża Kosmiczna”, Delloite dla PARP, 2018) na tzw.:
  (a) upstream – dotyczący produkcji satelitów. Obejmujący wytwórców komponentów i podsystemów do satelitów oraz
  integratorów dostarczanych rozwiązań,
  (b) midstream – dotyczący wynoszenia i operowania satelitami, a także związany z odbiorem danych satelitarnych.
  (c) downstream – dotyczący przechowywania i udostępniania użytkownikom końcowym danych oraz aplikacji bazujących na zobrazowaniach satelitarnych, a także innych usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury kosmicznej.

W 2021 roku całkowita wartość produktów dostarczanych na szeroko rozumiany rynek kosmiczny wyniosła 386 mld USD ( „2021 State of the Satellite Industry”, 2022, Satellite Industry Association). Z tej kwoty ponad 279 mld USD stanowił rynek związany z satelitami (pozostałe jego segmenty obejmowały m.in. loty załogowe, programy naukowe eksploracji głębokiego kosmosu). W latach 2014-2021 przyrost rynku (CAGR) związanego z satelitami wynosił około 1,8% rocznie. Wartość rynku satelitów w latach 2014-2021 przestawia poniższy wykres.

Rynek Industry

Produkty Scanway w ramach działalności dla przemysłu w znacznej mierze zależą od gotowości wdrażania nowoczesnych technologii, w tym robotyzacji i automatyzacji. Grand View Research („GVR”) w swoich opracowaniach „Raport z analizy wielkości rynku systemów wizyjnych, udziałów i trendów w podziale na oferty (sprzęt, oprogramowanie, usługi), produkty, zastosowania, branże zastosowań końcowych, regiony i segmenty Prognozy na lata 2022-2030” („Machine Vision Market Size, Share & Trends Analysis Report By Offering (Hardware, Software, Services”), By Product, By Application, By End-use Industry, By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030) oraz “Wizja Maszynowa, Analiza Rynkowa, 2016-2027” („Maschine Vision, Market Analysis, 2016-2027) szacuje wartość globalnego rynku wizji maszynowej w 2021 roku na 13,23 mld USD i oczekuje, że w latach 2022-2030 rynek będzie rósł w tempie skumulowanej rocznej stopy wzrostu (CAGR) wynoszącej 7,7% do 25,92 mld USD w 2030 roku. GVR wskazuje na kilka czynników tego wzrostu, w tym na:


− rosnące zapotrzebowanie na kontrolę jakości i automatyzację w różnych branżach przemysłowych,
− rosnące zapotrzebowanie na systemy robotyczne sterowane wizyjnie w szczególności w segmentach motoryzacyjnym,
spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym oraz opakowaniowym,
− rosnący popyt na automatyzację i optymalizację efektywności produkcyjnej,
− rosnąca popularność technologii i rosnące zapotrzebowanie na produkty wysokiej jakości.