ESPI Bieżące raporty

Raport bieżący ESPI nr 2/2024

Zarząd Scanway S.A. _”Spółka”, „Scanway”_ informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 roku Spółka podpisała z jednym z wiodących koreańskich podmiotów w zakresie produkcji satelitów, teledetekcji oraz sztucznej inteligencji, firmą Nara Space Technology, porozumienie o współpracy.

Celem współpracy jest rozwój systemu mikrosatelitów do obserwacji Ziemi, rozwój instrumentów optycznych oraz opracowanie ładunków obserwacyjnych w ramach projektu NarSha – jest to pierwszy koreański projekt do monitorowania metanu za pomocą satelity wyposażonego w zaawansowane instrumenty optyczne. Projekt jest realizowany przez konsorcjum koreańskich firm i ma zapewnione finansowanie m.in. ze strony Korea Development Bank.

W ramach nawiązanej współpracy strony zamierzają opracować pierwszego demonstracyjnego mikrosatelitę. Mikrosatelita ma uzyskać wysoką rozdzielczość przestrzenną i czasową obrazowania dla globalnych oraz punktowych źródeł metanu. Ma to przyczynić się do poprawy obecnych możliwości obserwacyjnych emitentów gazów cieplarnianych z kosmosu w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego i ograniczenia emisji metanu. Mikrosatelita ma być wyposażony w instrument optyczny do wykrywania smug metanu w paśmie widzialnym _VIS_, bliskiej podczerwieni _NIR_ oraz krótkofalowej podczerwieni _SWIR_. Rozdzielczość spektralna instrumentu obrazującego ma wynieść nawet poniżej 1 nanometra, a minimalna rozdzielczość przestrzenna na wysokości 500 km to 30 metrów. Masa satelity wyniesie minimum 32 kg.

Wystrzelenie pierwszego demonstracyjnego satelity jest zaplanowane na IV kwartał 2026 roku, a po ewentualnym sukcesie satelity demonstracyjnego, planowane jest wystrzelenie kolejnych co najmniej 6-12 mikrosatelitów również przy udziale Scanway.

Zawarcie ww. porozumienia stanowi dla Spółki kolejny krok do szerokiej komercjalizacji systematycznie rozbudowywanego portfolio produktowego i wejście na nowy, istotny rynek poza Europą.

Raport bieżący ESPI nr 1/2024

Aktualizacja informacji w zakresie przygotowania przez Scanway S.A. teleskopu optycznego w ramach projektu kosmicznego pn. EagleEye.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Scanway S.A. _”Spółka”, „Scanway”_ informuje, że w ramach realizacji przez Spółkę jako konsorcjant jednego z największych projektów kosmicznych w Polsce pn. System mikrosatelitarny EagleEye, w dniu 25 stycznia 2024 roku, po przekazaniu teleskopu optycznego do integracji z platformą satelitarną w placówce partnera – Creotech Instruments _Lider konsorcjum_, przeszedł on pozytywnie testy funkcjonalne. Stanowi to istotny etap w realizacji ww. projektu współfinansowanego ze środków NCBiR.
W ramach ww. projektu Scanway jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wyprodukowanie teleskopu optycznego, który po zintegrowaniu z platformą satelitarną HyperSat od Lidera Konsorcjum, jako cały satelita przejdzie testy funkcjonalne oraz środowiskowe, a pozytywny wynik tych testów umożliwi wysłanie satelity do firmy odpowiedzialnej za integrację satelity EagleEye z rakietą Falcon 9 od SpaceX.
Wyniesienie satelity na orbitę jest zaplanowane na przełom I i II półrocza 2024, o ostatecznej dacie zadecyduje dostępność okien startowych ze strony SpaceX.
Przekazanie przygotowanego przez Scanway teleskopu optycznego dla satelity w ramach projektu EagleEye jest dla Spółki krokiem milowym w zakresie realizacji długoterminowej wizji produktowej związanej z dostarczaniem teleskopów do coraz większych satelitów. Po integracji z teleskopem, masa całego satelity wyniesie ok. 60 kg. Mikrosatelita wyposażony w teleskop optyczny Scanway będzie zdolny do dostarczania zobrazowań o rozdzielczości rzędu ok. 1 metra z docelowej orbity 350 km.

Zawarcie umowy na dostawę dwóch modeli teleskopu na rynku azjatyckim SCANWAY S.A.

Zarząd Scanway S.A. _”Spółka”_ informuje o podpisaniu w dniu 21 grudnia 2023 r. kontraktu _”Umowa”_ z Ghalam LLP _”Ghalam”_. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez Spółkę dwóch modeli teleskopu – układu optycznego oraz podsystemu elektronicznego do akwizycji danych z sensora optoelektronicznego – możliwych do integracji z nanosatelitą oraz wsparcie inżynierskie w całym procesie projektu, integracji oraz testów teleskopów i nanosatelitów. Teleskopy będą wykonane w klasie modelu inżynierskiego oraz modelu lotnego.

Wartość Umowy wynosi 185 500 Euro, a czas realizacji przedmiotu Umowy to 12 miesięcy.

Pozostałe warunki realizacji Umowy nie odbiegają od zapisów charakterystycznych dla tego typu umów.

Współpraca z Ghalam wpisuje się w strategię Spółki na oferowanie swoich produktów poza europejskim rynkiem, w krajach rozwijających się pod kątem przemysłu kosmicznego. Jest to kolejny oficjalnie podjęty krok, po uprzednim podpisaniu ramowej umowy o współpracy z australijską spółką AICRAFT, pozwalający na wejście na rynek Azja-Pacyfik.

Ghalam jest przedsiębiorstwem założonym w 2010 przy udziale kapitału francuskiego oraz kazachskiego, zaś jednym z jej udziałowców jest Airbus Defence _ Space _”Airbus_”. Ghalam oferuje produkcję elementów mechanicznych, elektronicznych oraz testy i integrację powyższych w certyfikowanych przez Airbus laboratoriach i warsztatach, w związku z realizacją przez Airbus projektów kosmicznych dla tej części Azji. Dzięki realizacji Umowy Spółka liczy na pozyskanie wartościowego partnera, a także przede wszystkim dostawcę podsystemów o wysokiej jakości, posiadającego odpowiednie zaplecze do integracji i testów różnych produktów z branży kosmicznej.

 

Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu

Mikołaj Podgórski – Członek Zarządu

RAPORT BIEŻACY ESPI 2/2023 - Otrzymanie nagrody od Niemieckiej Agencji Kosmicznej oraz zawarcie umowy o współpracy - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Scanway S.A. [Spółka, Emitent, Scanway] informuje, iż w dniu 23 listopada 2023 roku Emitent powziął informację o przekazaniu do publicznej wiadomości przez Niemiecką Agencję Kosmiczną [Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dalej: NAK] wyników konkursu dot. możliwości wystrzelenia teleskopu obserwacyjnego na pokładzie mikrosatelity pt. Der Kleinsatelliten-Nutzlastwettbewerb [Konkurs], w ramach którego Spółka zakwalifikowała się do przedmiotowego projektu.
Wyróżnienie Spółki w ww. konkursie oznacza, że Spółka uzyskała od ww. agencji możliwość bezpłatnego wysłania w przestrzeń kosmiczną [bezpłatny slot do wystrzelenia w horyzoncie do końca 2025 roku] teleskopu obserwacyjnego, wraz z zapewnieniem możliwości jego operowania w przestrzeni kosmicznej dla satelity demonstracyjnego.
Projekt polega na budowie oraz zintegrowaniu z niemiecką platformą mikrosatelitarną teleskopu do obserwacji Ziemi z rozdzielczością poniżej 1 metra, na planowanym poziomie ok. 0,7 m. Wielkość tego instrumentu będzie o ok. połowę większa od teleskopu dostarczanego przez Scanway w ramach misji EagleEye. Platforma satelitarna zostanie zapewniona przez stronę niemiecką wraz z zapewnieniem bezpłatnego wystrzelenia w kosmos tejże platformy. Wyniesienie instrumentu obserwacyjnego Emitenta o takiej rozdzielczości i sukces misji satelity demonstracyjnego jest wstępem do planowanej budowy konstelacji do obserwacji Ziemi wraz ze spółką partnerską z Niemiec tj. Marble Imaging GmbH [Marble], w ramach której Emitent mógłby potencjalnie dostarczyć teleskopy obrazujące do nawet 200 mikrosatelitów, o masie jednostkowej ok. 100 kg i cenie jednostkowej szacowanej wg Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu na kwotę ok. 1 mln euro za instrument obrazujący. Ponadto, możliwe będzie czerpanie korzyści finansowych poprzez sprzedaż pozyskanych z misji zdjęć wykonywanych przez satelitę demonstracyjnego do odbiorców końcowych. Potencjalne korzyści finansowe dla Marble i Scanway ze sprzedaży danych satelitarnych z pełnej konstelacji 200 satelitów będą regulowane odrębną umową w stosownym terminie, po okresie weryfikacji misji satelity demonstracyjnego, która potrwa przynajmniej do końca 2025 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości: i] informacji o powzięciu w dniu 22 września 2023 roku nieoficjalnej informacji o możliwości przyznania przez NAK nagrody w Konkursie, która to informacja została w dniu 19 października 2023 roku oficjalnie potwierdzona przez NAK.
ii] informacji o zawarciu w dniu 25 września 2023 roku z Marble umowy o współpracy dotyczącej wspólnego rozwoju instrumentu do obrazowania Ziemi z rozdzielczością poniżej jednego metra, którego dalsza realizacja uzależniona była od potwierdzenia przyznania nagrody w ramach Konkursu. W ramach dalszych kroków, Emitent skupi się na projektowaniu instrumentu obrazującego, a Marble zapewni wsparcie systemowe, nadzór nad zgodnością parametrów projektu z wymaganiami pozwalającymi na komercjalizację zdjęć z instrumentu oraz rozpocznie prace nad tworzeniem oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych. Z uwagi na obowiązujące kwestie proceduralne związane z Konkursem natychmiastowe przekazanie do publicznej wiadomości wskazanych powyżej informacji poufnych w dacie ich wystąpienia mogłoby w ocenie Emitenta naruszyć uzasadniony interes Spółki i mieć negatywny wpływ na proces uzyskania przez Spółkę wsparcia finansowego NAK, a w konsekwencji pozbawić Spółki potencjalnych korzyści finansowych wynikających ze współpracy z NAK oraz Marble. W konsekwencji, opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości, poddane zostały obie powiązane informacje. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu

Mikołaj Podgórski – Członek Zarządu

RAPORT BIEŻACY ESPI 1/2023 - Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd Scanway S.A. [Spółka, Scanway] działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji [ESPI] informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI w typie „Emitent ASO” w związku z czym Scanway rozpoczyna z dniem 20 września 2023 r. przekazywanie za pomocą tego systemu wymaganych informacji.

 

Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu

Radosław Charytoniuk – Członek Zarządu