ESPI Bieżące raporty

Raport bieżący ESPI nr 6/2024

Raport bieżący nr ESPI 6/2024
Data sporządzenia: 2024-07-08
Skrócona nazwa emitenta  SCANWAY S.A.
Temat
Otrzymanie zamówienia na dostawę teleskopu na rynek indyjski
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Scanway S.A. _”Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu 08 lipca 2024 r. zamówienia _”Zamówienie”_ z indyjską firmą zajmująca się technologią kosmiczną Dhruva Space Private Limited _”Dhruva”_. Przedmiotem Zamówienia jest dostarczenie przez Spółkę modelu lotnego teleskopu zintegrowanego z kamerą produkowaną przez jednego z wiodących europejskich dostawców, przetestowanego na wibracyjnych testach środowiskowych.

Wartość Zamówienia wynosi 110 000 Euro, a czas realizacji przedmiotu Zamówienia to okres poniżej 6 miesięcy.

Pozostałe warunki realizacji Zamówienia nie odbiegają od zapisów charakterystycznych dla tego typu współpracy.
Współpraca z Dhruva wpisuje się w strategię Spółki na oferowanie swoich produktów poza europejskim rynkiem, w krajach rozwijających się pod kątem przemysłu kosmicznego. Jest to kolejny oficjalnie podjęty krok, po uprzednich kontraktach z Ghalam LLC, Nara Space Technology, podpisaniu Memorandum of Understanding z AICRAFT oraz dostarczeniem innego ładunku obserwacyjnego dla innego klienta z Indii do misji XD.

Dhruva jest przedsiębiorstwem założonym w 2012 roku i wiodącym indyjskim integratorem małych satelitów. Posiada siedzibę w Hydebarad, w Indiach, a także oddział w Graz w Austrii. W ciągu ostatnich 24 miesięcy wysłała w przestrzeń kosmiczną 8 ładunków naukowych i satelitów oraz zakończyła inwestycję _Seria A_ na poziomie 15 milionów dolarów. Dzięki realizacji Umowy Spółka liczy na pozyskanie wartościowego partnera, który w przyszłości pozwoli na silne wejście w sektor kosmiczny tego regionu świata.

Raport bieżący ESPI nr 5/2024

Raport bieżący ESPI nr 5/2024

Data sporządzenia: 2024-06-27

Skrócona nazwa emitenta: SCANWAY S.A.

Temat   Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SCANWAY S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd Scanway S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2024 roku [„ZWZ”] akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym ZWZ byli:

 • PGE VENTURES Sp. z o.o., która posiadała na ZWZ 185.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 185.000 głosów, co stanowiło 36,49% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiada 14,34% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 • Pan Jędrzej Kowalewski, który posiadał na ZWZ 276.860 akcji Spółki, z których przysługiwało 276.860 głosów, co stanowiło 54,60% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 21,46% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 • Government of Norway, który posiadał na ZWZ 30.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 30.000 głosów, co stanowiło 5,92% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 2,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Raport bieżący ESPI nr 4/2024

: Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2024 roku

Zarząd Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu „Spółka” lub „Emitent” informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 13:00 pod adresem ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław, KBSR Kamińscy i Partnerzy Notariusze.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 9. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 10. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 11. c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
 12. d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 13. e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402 paragraf 3 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://investors.scanway.pl/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402 paragraf 1 i 402 paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych.

Ogloszenie zarzadu o-zwolaniu-walnego

Projekty-uchwal.pdf

Sprawozdanie-RN.pdf

Raport bieżący ESPI nr 3/2024

Zarząd Scanway S.A. _”Spółka”, „Scanway”_ informuje o zawarciu w dniu 13 maja 2024 r. kontraktu _”Umowa”_ z Nara Space Technology z siedzibą w Korei Płd. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez Spółkę instrumentu do obserwacji Ziemi, składającego się z dwóch teleskopów, pozwalających na obrazowanie Ziemi w paśmie widzialnym oraz podczerwonym w celu detekcji emisji metanu. Dostarczenie teleskopów przewidziane jest na 2026 rok.

Wartość umowy wynosi 1 708 500 Euro. Spodziewany przez Spółkę wpływ środków z tytułu realizacji Umowy na bazie ustalonego harmonogramu wyniesie około 0,7 mln EUR w 2024 roku, około 0,75 mln Euro w 2025 roku oraz około 0,25 mln w 2026 roku. W zakresie postanowień dotyczących ewentualnych kar umownych, zapisów gwarancyjnych, odpowiedzialności za produkt, etc. umowa nie odbiega od standardów rynkowych odnoszących się do tych zagadnień.

Zawarcie Umowy jest następstwem podpisanego w dniu 30.01.2024 roku porozumienia o współpracy, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2024, w ramach którego zaplanowano zaangażowanie Spółki w projekt NarSha – pierwszy koreański projekt do monitorowania metanu za pomocą satelity wyposażonego w zaawansowane instrumenty optyczne. Głównym celem tego projektu jest zbudowanie konstelacji satelitów dla globalnej infrastruktury monitorowania punktowych źródeł metanu w czasie zbliżonym do rzeczywistego, z rozdzielczością przestrzenną na poziomie lokalnym. Przedmiotem umowy jest opracowanie teleskopu do pierwszego demonstracyjnego mikrosatelity K3M _Korea Methane Monitoring Microsatellite_ o wymiarach 16U* do monitorowania metanu, który jest zoptymalizowany do wdrożenia jego masowej produkcji. Scanway został wybrany do realizacji projektu NarSha po pozytywnej weryfikacji ze strony całego konsorcjum: Nara Space Technology _lider_, Climate Technology Center of Seoul National University oraz Korea Astronomy and Space Science Institute. Projekt ma zapewnione finansowanie m.in. ze strony Korea Development Bank i inwestorów. Wystrzelenie pierwszego satelity planowane jest na IV kwartał 2026 roku, a po sukcesie satelity demonstracyjnego, planowane jest w ramach programu wystrzelenie kolejnych co najmniej 6-12 mikrosatelitów. Intencją Scanway i Nara Space Technology jest kontynuacja współpracy, a potencjalny udział Scanway w budowie przyszłej konstelacji na bazie rozwiązań zaimplementowanych w satelicie demonstracyjnym, będzie przedmiotem ewentualnego odrębnego kontraktu dotyczącego dostawy kolejnych teleskopów Spółki.

Współpraca z Nara Space Technology wpisuje się w strategię Spółki na oferowanie swoich produktów poza europejskim rynkiem. Ze względu na specyfikację technologiczną oferowanego rozwiązania, tj. obserwacje w paśmie podczerwieni SWIR, podpisana Umowa pozwoli na oferowanie w przyszłości analogicznych produktów dla innych klientów, zainteresowanych monitorowaniem Ziemi pod kątem środowiskowym.

Nara Space Technology to koreańska firma technologiczna specjalizująca się w produkcji nanosatelitów, teledetekcji i sztucznej inteligencji, założona w 2015 roku. Na przestrzeni lat uczestniczyła w wielu projektach kosmicznych, m.in. budowie infrastruktury dla branży kosmicznej w Busan, rozwoju BusanSat, a w lutym 2021 dołączyła do misji NASA CLPS, gdzie zajmowała się instrumentem do pomiaru pola magnetycznego.

*U – jednostka, ang. unit, – jednostka objętości stosowana w definiowaniu wielkości nanosatelitów klasy CubeSat, 1U = 10 x 10 x 10 cm

Raport bieżący ESPI nr 2/2024

Zarząd Scanway S.A. _”Spółka”, „Scanway”_ informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 roku Spółka podpisała z jednym z wiodących koreańskich podmiotów w zakresie produkcji satelitów, teledetekcji oraz sztucznej inteligencji, firmą Nara Space Technology, porozumienie o współpracy.

Celem współpracy jest rozwój systemu mikrosatelitów do obserwacji Ziemi, rozwój instrumentów optycznych oraz opracowanie ładunków obserwacyjnych w ramach projektu NarSha – jest to pierwszy koreański projekt do monitorowania metanu za pomocą satelity wyposażonego w zaawansowane instrumenty optyczne. Projekt jest realizowany przez konsorcjum koreańskich firm i ma zapewnione finansowanie m.in. ze strony Korea Development Bank.

W ramach nawiązanej współpracy strony zamierzają opracować pierwszego demonstracyjnego mikrosatelitę. Mikrosatelita ma uzyskać wysoką rozdzielczość przestrzenną i czasową obrazowania dla globalnych oraz punktowych źródeł metanu. Ma to przyczynić się do poprawy obecnych możliwości obserwacyjnych emitentów gazów cieplarnianych z kosmosu w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego i ograniczenia emisji metanu. Mikrosatelita ma być wyposażony w instrument optyczny do wykrywania smug metanu w paśmie widzialnym _VIS_, bliskiej podczerwieni _NIR_ oraz krótkofalowej podczerwieni _SWIR_. Rozdzielczość spektralna instrumentu obrazującego ma wynieść nawet poniżej 1 nanometra, a minimalna rozdzielczość przestrzenna na wysokości 500 km to 30 metrów. Masa satelity wyniesie minimum 32 kg.

Wystrzelenie pierwszego demonstracyjnego satelity jest zaplanowane na IV kwartał 2026 roku, a po ewentualnym sukcesie satelity demonstracyjnego, planowane jest wystrzelenie kolejnych co najmniej 6-12 mikrosatelitów również przy udziale Scanway.

Zawarcie ww. porozumienia stanowi dla Spółki kolejny krok do szerokiej komercjalizacji systematycznie rozbudowywanego portfolio produktowego i wejście na nowy, istotny rynek poza Europą.

Raport bieżący ESPI nr 1/2024

Aktualizacja informacji w zakresie przygotowania przez Scanway S.A. teleskopu optycznego w ramach projektu kosmicznego pn. EagleEye.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Scanway S.A. _”Spółka”, „Scanway”_ informuje, że w ramach realizacji przez Spółkę jako konsorcjant jednego z największych projektów kosmicznych w Polsce pn. System mikrosatelitarny EagleEye, w dniu 25 stycznia 2024 roku, po przekazaniu teleskopu optycznego do integracji z platformą satelitarną w placówce partnera – Creotech Instruments _Lider konsorcjum_, przeszedł on pozytywnie testy funkcjonalne. Stanowi to istotny etap w realizacji ww. projektu współfinansowanego ze środków NCBiR.
W ramach ww. projektu Scanway jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wyprodukowanie teleskopu optycznego, który po zintegrowaniu z platformą satelitarną HyperSat od Lidera Konsorcjum, jako cały satelita przejdzie testy funkcjonalne oraz środowiskowe, a pozytywny wynik tych testów umożliwi wysłanie satelity do firmy odpowiedzialnej za integrację satelity EagleEye z rakietą Falcon 9 od SpaceX.
Wyniesienie satelity na orbitę jest zaplanowane na przełom I i II półrocza 2024, o ostatecznej dacie zadecyduje dostępność okien startowych ze strony SpaceX.
Przekazanie przygotowanego przez Scanway teleskopu optycznego dla satelity w ramach projektu EagleEye jest dla Spółki krokiem milowym w zakresie realizacji długoterminowej wizji produktowej związanej z dostarczaniem teleskopów do coraz większych satelitów. Po integracji z teleskopem, masa całego satelity wyniesie ok. 60 kg. Mikrosatelita wyposażony w teleskop optyczny Scanway będzie zdolny do dostarczania zobrazowań o rozdzielczości rzędu ok. 1 metra z docelowej orbity 350 km.

Zawarcie umowy na dostawę dwóch modeli teleskopu na rynku azjatyckim SCANWAY S.A.

Zarząd Scanway S.A. _”Spółka”_ informuje o podpisaniu w dniu 21 grudnia 2023 r. kontraktu _”Umowa”_ z Ghalam LLP _”Ghalam”_. Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez Spółkę dwóch modeli teleskopu – układu optycznego oraz podsystemu elektronicznego do akwizycji danych z sensora optoelektronicznego – możliwych do integracji z nanosatelitą oraz wsparcie inżynierskie w całym procesie projektu, integracji oraz testów teleskopów i nanosatelitów. Teleskopy będą wykonane w klasie modelu inżynierskiego oraz modelu lotnego.

Wartość Umowy wynosi 185 500 Euro, a czas realizacji przedmiotu Umowy to 12 miesięcy.

Pozostałe warunki realizacji Umowy nie odbiegają od zapisów charakterystycznych dla tego typu umów.

Współpraca z Ghalam wpisuje się w strategię Spółki na oferowanie swoich produktów poza europejskim rynkiem, w krajach rozwijających się pod kątem przemysłu kosmicznego. Jest to kolejny oficjalnie podjęty krok, po uprzednim podpisaniu ramowej umowy o współpracy z australijską spółką AICRAFT, pozwalający na wejście na rynek Azja-Pacyfik.

Ghalam jest przedsiębiorstwem założonym w 2010 przy udziale kapitału francuskiego oraz kazachskiego, zaś jednym z jej udziałowców jest Airbus Defence _ Space _”Airbus_”. Ghalam oferuje produkcję elementów mechanicznych, elektronicznych oraz testy i integrację powyższych w certyfikowanych przez Airbus laboratoriach i warsztatach, w związku z realizacją przez Airbus projektów kosmicznych dla tej części Azji. Dzięki realizacji Umowy Spółka liczy na pozyskanie wartościowego partnera, a także przede wszystkim dostawcę podsystemów o wysokiej jakości, posiadającego odpowiednie zaplecze do integracji i testów różnych produktów z branży kosmicznej.

 

Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu

Mikołaj Podgórski – Członek Zarządu

RAPORT BIEŻACY ESPI 2/2023 - Otrzymanie nagrody od Niemieckiej Agencji Kosmicznej oraz zawarcie umowy o współpracy - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Scanway S.A. [Spółka, Emitent, Scanway] informuje, iż w dniu 23 listopada 2023 roku Emitent powziął informację o przekazaniu do publicznej wiadomości przez Niemiecką Agencję Kosmiczną [Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dalej: NAK] wyników konkursu dot. możliwości wystrzelenia teleskopu obserwacyjnego na pokładzie mikrosatelity pt. Der Kleinsatelliten-Nutzlastwettbewerb [Konkurs], w ramach którego Spółka zakwalifikowała się do przedmiotowego projektu.
Wyróżnienie Spółki w ww. konkursie oznacza, że Spółka uzyskała od ww. agencji możliwość bezpłatnego wysłania w przestrzeń kosmiczną [bezpłatny slot do wystrzelenia w horyzoncie do końca 2025 roku] teleskopu obserwacyjnego, wraz z zapewnieniem możliwości jego operowania w przestrzeni kosmicznej dla satelity demonstracyjnego.
Projekt polega na budowie oraz zintegrowaniu z niemiecką platformą mikrosatelitarną teleskopu do obserwacji Ziemi z rozdzielczością poniżej 1 metra, na planowanym poziomie ok. 0,7 m. Wielkość tego instrumentu będzie o ok. połowę większa od teleskopu dostarczanego przez Scanway w ramach misji EagleEye. Platforma satelitarna zostanie zapewniona przez stronę niemiecką wraz z zapewnieniem bezpłatnego wystrzelenia w kosmos tejże platformy. Wyniesienie instrumentu obserwacyjnego Emitenta o takiej rozdzielczości i sukces misji satelity demonstracyjnego jest wstępem do planowanej budowy konstelacji do obserwacji Ziemi wraz ze spółką partnerską z Niemiec tj. Marble Imaging GmbH [Marble], w ramach której Emitent mógłby potencjalnie dostarczyć teleskopy obrazujące do nawet 200 mikrosatelitów, o masie jednostkowej ok. 100 kg i cenie jednostkowej szacowanej wg Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu na kwotę ok. 1 mln euro za instrument obrazujący. Ponadto, możliwe będzie czerpanie korzyści finansowych poprzez sprzedaż pozyskanych z misji zdjęć wykonywanych przez satelitę demonstracyjnego do odbiorców końcowych. Potencjalne korzyści finansowe dla Marble i Scanway ze sprzedaży danych satelitarnych z pełnej konstelacji 200 satelitów będą regulowane odrębną umową w stosownym terminie, po okresie weryfikacji misji satelity demonstracyjnego, która potrwa przynajmniej do końca 2025 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości: i] informacji o powzięciu w dniu 22 września 2023 roku nieoficjalnej informacji o możliwości przyznania przez NAK nagrody w Konkursie, która to informacja została w dniu 19 października 2023 roku oficjalnie potwierdzona przez NAK.
ii] informacji o zawarciu w dniu 25 września 2023 roku z Marble umowy o współpracy dotyczącej wspólnego rozwoju instrumentu do obrazowania Ziemi z rozdzielczością poniżej jednego metra, którego dalsza realizacja uzależniona była od potwierdzenia przyznania nagrody w ramach Konkursu. W ramach dalszych kroków, Emitent skupi się na projektowaniu instrumentu obrazującego, a Marble zapewni wsparcie systemowe, nadzór nad zgodnością parametrów projektu z wymaganiami pozwalającymi na komercjalizację zdjęć z instrumentu oraz rozpocznie prace nad tworzeniem oprogramowania do przetwarzania zdjęć satelitarnych. Z uwagi na obowiązujące kwestie proceduralne związane z Konkursem natychmiastowe przekazanie do publicznej wiadomości wskazanych powyżej informacji poufnych w dacie ich wystąpienia mogłoby w ocenie Emitenta naruszyć uzasadniony interes Spółki i mieć negatywny wpływ na proces uzyskania przez Spółkę wsparcia finansowego NAK, a w konsekwencji pozbawić Spółki potencjalnych korzyści finansowych wynikających ze współpracy z NAK oraz Marble. W konsekwencji, opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości, poddane zostały obie powiązane informacje. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

 

Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu

Mikołaj Podgórski – Członek Zarządu

RAPORT BIEŻACY ESPI 1/2023 - Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd Scanway S.A. [Spółka, Scanway] działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji [ESPI] informuje, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do systemu ESPI w typie „Emitent ASO” w związku z czym Scanway rozpoczyna z dniem 20 września 2023 r. przekazywanie za pomocą tego systemu wymaganych informacji.

 

Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu

Radosław Charytoniuk – Członek Zarządu