EBI bieżące raporty

Raport bieżący EBI 7/2024    

Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2024 roku

Zarząd Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu „Spółka” lub „Emitent” informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 13:00 pod adresem ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław, KBSR Kamińscy i Partnerzy Notariusze.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 9. a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 10. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 11. c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
 12. d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
 13. e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 14. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.

Ponadto, zgodnie z art. 402 paragraf 3 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://investors.scanway.pl/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna: art. 402 paragraf 1 i 402 paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych.

Ogloszenie-zarzadu-o-zwolaniu-walnego-1.pdf

Projekty-uchwal-1.pdf

Sprawozdanie-RN-1.pdf

Raport bieżący EBI 5/2024    

Raport bieżący EBI nr 5/2024

Data sporządzenia: 2024-05-09

Temat:  Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 roku.

Treść raportu:

Zarząd Scanway S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za I kwartał 2024 roku, który zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2024 roku, zamiast jak informowano w raporcie bieżącym nr 1/2024 w dniu 13 maja 2024 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport bieżący EBI 4/2024    

Data sporządzenia: 2024-04-15

Temat:  Informacja nt. zakresu stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Treść raportu:

Zarząd Scanway S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informację na temat zakresu stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” stanowiących załącznik do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Korekta Raportu Rocznego EBI Nr 2/2024 – sprostowanie omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu Zarządu za 2023 rok.

 

Zarząd Scanway S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje o korekcie omyłki pisarskiej w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Scanway S.A. za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023” („Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok”) opublikowanym w dniu dzisiejszym w ramach Raportu Rocznego EBI nr 2/2024.
W Sprawozdaniu Zarządu za 2023 rok na str. 7 doszło do omyłki pisarskiej poprzez wskazanie jak poniżej:
„W 2023 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 7.011,94 tys. zł, ujemny wynik EBITDA w wysokości (2.770) tys. zł oraz (1.492) tys. zł straty netto.”
Podczas gdy prawidłowo powinno być jak poniżej:
„W 2023 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 7.011,94 tys. zł, ujemny wynik EBITDA
w wysokości (1.492) tys. zł oraz (2.212) tys. zł straty netto.”
Jednocześnie Spółka wskazuje, że zamieszczona na str. 13 Sprawozdania Zarządu za 2023 rok „Tabela II. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Spółki za rok 2023 wraz z danymi porównawczymi za rok 2022.” przedstawia prawidłowe dane i nie wymaga skorygowania.
W załączeniu Spółka przekazuje skorygowaną pełną treść Sprawozdania Zarządu za 2023 rok.
Dodatkowo Spółka informuje, że w pozostałym zakresie „Raport EBI Nr 2/2024 ” jest ulega zmianom.

 

 • Jędrzej Kowalewski – Prezes zarządu
 • Mikołaj Podgórski – Członek zarządu
 • Michał Zięba – Członek zarządu
 • Radosław Charytoniuk – Członek zarządu

Scanway-zal.-2-sprawozdanie-zarzadu.pdf

Raport bieżący EBI 1/2024    

Data sporządzenia: 2024-01-30

Zarząd Scanway S.A. (“Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

– Raport roczny za 2023 r. – 18 marca 2024 r.
– Raport okresowy za I kwartał 2024 r. – 13 maja 2024 r.
– Raport okresowy za II kwartał 2024 r. – 12 sierpnia 2024 r.
– Raport okresowy za III kwartał 2024 r. – 12 listopada 2024 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 • Mikołaj Podgórski – Członek Zarządu
 • Jędrzej Kowalewski – Prezes Zarządu