Kontakt

Scanway Spółka Akcyjna
ul. Duńskia 9, 54-427

Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000997696, REGON 363535091, NIP 884-276-11-00, wysokość kapitału zakładowego: 109 000,00 zł.
Inspektor Ochrony Danych Wiesław Lechowicz adres e-mail: iod@scanway.pl

Przydatne linki